Call us : +977-083-524681

Email us : info@mwu.edu.np

मध्य पश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय

Mid-Western University

कम्प्युटर प्रयोगात्मक परीक्षा सम्वन्धि सूचना

Posted on: May 12th, 2019

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगको कार्यालयबाट राष्ट्रिय पत्रिका गोरखापत्रमा कर्मचारीतर्फ प्रकाशित विज्ञापन अन्र्तगतका खुल्ला प्रतियोगिता र विशेष आन्तरिक खुला प्रतियोगिताका विभिन्न पदमा आवेदित न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरुको कम्प्युटर प्रयोगात्मक परीक्षा देहायको कार्यक्रम अनुसार हुने भएकाले सम्वन्धित सबैको जानकारीका लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । प्रयोगात्मक परीक्षाको लागी प्रवेश पत्र परीक्षा हुने मिति भन्दा ७ दिन […]

read more